Správní řízení

Nejvýznamnější část služeb naší společnosti představuje zastupování klientů v řízení, a to zejména v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, především ve věcech registrace ochranných známek, patentů, užitných vzorů, atp.), popř. před příslušnými mezinárodními úřady. Naše kancelář Vám může nabídnout své služby ve všech částech příslušných řízení, od první konzultace o vhodnosti ochrany a monitoringu právního stavu, poskytnutí finanční a časové rozvahy, přes přípravu přihlášek, vedení řízení, sjednávání a posuzování licencí až po ochranu a obranu před neoprávněnými zásahy do Vašich práv, včetně návrhů a zastupování před soudy.

Naši kvalifikovaní zástupci se postarají o to, aby ochrany Vašich práv bylo dosaženo v co nejkratším čase, největší možné šíři a co nejnižších nákladech. Pro splnění všech těchto cílů je ale nezbytná vzájemná důvěra a součinnost mezi zástupcem a klientem. Spoléháme na Vás, že nám předáte kompletní a přesné informace v dohodnutých termínech. Státní úřady, soudy a instituce mají zákonem stanoveny nebo sami určí časové lhůty a my pak již nemůžeme akceptovat Vaše případné opožděné požadavky. Prodloužení některých lhůt je možné, avšak jen z vážných důvodů a při zaplacení správního poplatku. Jiné lhůty nelze však v žádném případě prodloužit a jejich zmeškání může znamenat nenávratnou ztrátu Vašich práv. Naše společnost Vás samozřejmě ve veškeré komunikaci bude na tyto lhůty upozorňovat, stejně tak na možné následky jejich zmeškání. Dále Vás žádáme, abyste nám oznámili neprodleně všechny změny adres, kontaktů nebo odpovědných osob nebo změny ve vlastnictví práv. Většinu těchto změn je nutné také oficiálně registrovat, jinak nemusí nabýt účinnosti vůči třetím osobám. Prosíme, potvrďte nám písemně všechny osobní, telefonické nebo e-mailové instrukce, které nám poskytnete, a to samé samozřejmě očekávejte i z naší strany.

Záznam změn ve vlastnictví nebo další změny jako jsou například změny jména (obchodní firmy) nebo adresy (sídla) vlastníka musí být registrovány prostřednictvím písemné žádosti na příslušném úřadu, kterým je buď Úřad průmyslového vlastnictví nebo příslušný rejstříkový soud. Tyto změny vyžadují registraci obvykle i v mnoha dalších zemích, a naše kancelář je schopna zajistit odpovídající dokumentaci a řízení pro registraci příslušných změn za minimální poplatky u nás i v zahraničí.

Většinu registrovaných průmyslových práv je nutné udržovat v platnosti zejména způsobem poplatků a žádostí. Pokud je udělen patent, zůstává v platnosti pouze v případě každoročních plateb udržovacích poplatků, které úměrně vzrůstají v závislosti na délce jeho platnosti. Ochranné známky je možné v rámci desetileté doby platnosti pokaždé obnovit platbou správního poplatku. O obnovu ochranné známky na dalších 10 let je možné požádat nejdříve v posledním roce její předcházející desetileté ochranné doby, nejpozději však šest měsíců po jejím uplynutí, ale v této dodatečné lhůtě už je poplatek ve dvojnásobné výši. Čtyřletou dobu platnosti zápisu užitného vzoru je možno prodloužit dvakrát vždy o tři roky. O prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru lze požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti, nejpozději však šest měsíců po jejím uplynutí, opět ale s poplatkem ve dvojnásobné výši. Pětiletou dobu platnosti zápisu průmyslového vzoru (designu) je možno prodloužit čtyřikrát vždy o pět let. O prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru lze požádat za stejných podmínek jako u užitného vzoru.

Naše kancelář zajišťuje správu plateb udržovacích a obnovovacích poplatků práv průmyslového vlastnictví na celém světě. Naši klienti jsou pravidelně v předstihu upozorňováni na povinnost zaplatit příslušné poplatky, na jejich výši a splatnost, a tyto platby jim pomáháme i realizovat.