Nekalá soutěž

Nekalou soutěží rozumíme podle obecné podstaty zákona takové jednání v hospodářském styku, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

Zákon tedy výslovně zakazuje jednání, které naplňuje současně tři znaky, a to:

 • je v hospodářském styku,
 • je v rozporu s dobrými mravy soutěže,
 • je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

Občanský zákoník vymezuje speciální skutkové podstaty nekalé soutěže, kterými jsou zejména:

 • klamavá reklama,
 • klamavé označování zboží a služeb,
 • vyvolávání nebezpečí záměny,
 • parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,
 • podplácení,
 • zlehčování,
 • srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná,
 • porušení obchodního tajemství,
 • dotěrné obtěžování a
 • ohrožení zdraví a životního prostředí.

Jako nekalou soutěž zahrnující vyvolávání nebezpečí záměny postihuje zákon tři typy jednání:

 • užívání obchodního jména nebo zvláštního označení podniku užívaných již po právu jiným soutěžitelem
 • užívání zvláštních označení výrobků nebo obchodních materiálů podniku, která platí v zákaznických kruzích pro určitý podnik za příznačná
 • napodobování cizích výrobků nebo jejich obalů (výjimku tvoří v tomto případě napodobení v prvcích, které jsou už z povahy výrobků funkčně, esteticky nebo technicky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo aspoň podstatně omezil)

Pokud k jednotlivým označením příslušejí zvláštní práva (průmyslová, autorská), tvoří jejich porušení zvláštní skutkovou podstatu, kterou nelze zaměňovat s jednáním nekalé soutěže. Abychom mohli mluvit o zaměnitelnosti z hlediska nekalé soutěže, je třeba, aby název, značka, výrobek či obal, o jehož zaměnitelnost se jedná, byl individualizovatelný, tzn. aby měl příslušnou míru rozlišovací způsobilosti. Právní prostředky ochrany v oblasti práva na ochranu proti nekalé soutěži jsou soukromoprávní (na rozdíl od veřejnoprávních).
Je to především:

 • nárok na zdržení se jednání nekalé soutěže
 • nárok na odstranění stavu, který jednáním nekalé soutěže vznikl
 • nárok na přiměřené zadostiučinění
 • nárok na náhradu škody
 • nárok na vydání bezdůvodného obohacení
 • různé nároky určovací

Ten, jehož práva byla porušena nebo ohrožena nekalou soutěží, se může domáhat na rušiteli, aby se porušování zdržel a odstranil závadný stav. Dále pak má nárok na přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení, popř. zveřejnění rozsudku na náklady rušitele.

Nekalou soutěž postihuje i trestní zákon, který vymezuje skutkovou podstatu trestného činu nekalé soutěže podle trestního zákoníku. Tuto skutkovou podstatu naplňuje úmyslné jednání, které musí být v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku, musí se uskutečnit v hospodářské soutěži a musí poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele.

Nekalosoutěžní jednání se bohužel stává téměř běžnou součástí obchodních praktik, a to i přesto, že se v konkrétním případě může jednat i o trestný čin. Proto je důležité být obeznámen jak s těmito praktikami, tak s možnostmi obrany proti takovému jednání. Naše kancelář poskytuje poradenství v případě setkání se s nekalosoutěžním jednáním a možné obrany proti tomuto jednání, a to jak obecně, tak v konkrétních situacích. Pro naše klienty dále můžeme získat mnoho příznivých rozhodnutí v oblasti ochranných známek, porušování licencí, padělání zboží, užití chráněného designu a dalších nekalosoutěžních praktik jejich konkurentů v oblasti průmyslových práv.

Více informací se dozvíte na našem partnerském portálu http://www.nekala-soutez.info