Právní předpisy z oboru práva duševního vlastnictví

VÝBĚR ZE ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍ PŘEDPISŮ A USTANOVENÍ

Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích – výňatek, (§ 1-14, příloha část VIII) v platném znění
Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví
Obchodní tajemství a know-how § 504 a §1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Nekalá soutěž § 2976-2990 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, v platném znění
Vyhláška č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách , v platném znění (zrušená zákonem č. 441/2003 Sb. s účinky od 1.4.2004)


MEZINÁRODNÍ SMLOUVY NA OCHRANU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Česká republika je členem Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO), která je významnou mezinárodní organizací v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a smluvní stranou řady mnohostranných mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví spravovaných touto organizací. Česká republika je také členem Evropské patentové organizace (EPO) a smluvní stranou Úmluvy o udělování evropských patentů, kterou spravuje EPO. Je také smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) spravovanou Světovou obchodní organizací.


MNOHOSTRANNÉ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY SPRAVOVANÉ WIPO

 • Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví
  podepsaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 69/1975 Sb. ve znění vyhl č. 80/1985 Sb.)
 • Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva)
  ze dne 20.3.1883, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.)
 • Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží
  ze dne 14.4.1891, revidovaná ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně 2.6.1934 a v Lisabonu dne 31.10.1958 (vyhl č. 64/1963 Sb.)
 • Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
  ze dne 14.4.1891, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Nice dne 15.6.1957 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná v roce 1979 (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.)
 • Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
  sjednaný v Madridu dne 27.6.1989 (sděl. č. 248/1996 Sb.)
 • Smlouva o známkovém právu (TLT)
  sjednaná v Ženevě dne 27.10.1994 (sděl. č. 199/1996 Sb.)
 • Smlouva o patentové spolupráci (PCT)
  přijatá ve Washingtonu dne 19.6.1970, změněná dne 28.9.1979, dne 3.2.1984 a dne 3.10.2001 (sděl. č. 296/1991 Sb. ve znění pozdějších změn)
 • Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu
  ze dne 31.10.1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změnněná dne 28.9.1979 (vyhl. č. 67/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 79/1985 Sb.)
 • Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek
  ze dne 15.6.1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 a v Ženevě dne 13.5.1977, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 118/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.)
 • Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového třídění
  přijatá na Budapešťské diplomatické konferenci dne 28.4.1979, změněná v roce 1980 (vyhl. č. 212/1989 Sb.)
 • Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění
  ze dne 24.3.1971, změněná dne 28.9.1979 (vyhl. č. 110/1978 Sb., ve znění vyhl. č. 86/1985 Sb.)
 • Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů
  podepsaná v Locarnu dne 8.10.1968 a změněná dne 28.9.1979 (vyhl.č. 28/1981 Sb., ve znění vyhl.č. 85/1985 Sb.)
 • Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů
  ze dne 6.11.1925, revidovaná v Londýně dne 2.6.1934 a v Haagu dne 28.11.1960 (Česká republika není smluvní stranou)
 • Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů
  přijatý v Ženevě dne 2.7.1999 (Česká republika není smluvní stranou)
 • Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek
  přijatá ve Vídni dne 12.6.1973 a doplněná dne 1.10.1985 (Česká republika není smluvní stranou)
 • Smlouva o ochraně duševního vlastnictví u integrovaných obvodů
  přijatá ve Washingtonu dne 26.5.1989 (dosud nevstoupila v platnost)
 • Smouva o patentovém právu (PLT)
  přijatá v Ženevě dne 1.6.2000 (dosud nevstoupila v platnost)