Ochrana odrůd rostlin

Ochrana práv k odrůdám rostlin je významnou oblastí soukromoprávních vztahů, s přímým dopadem na rozvoj rostlinné výroby. Nová odrůda je vždy nositelkou nových žádoucích vlastností, které umožňují zemědělci hospodařit efektivnějším a k životnímu prostředí šetrnějším způsobem.

Nová odrůda vzniká v procesu šlechtění a šlechtitel svou práci financuje hlavně z poplatků vázaných na prodej osiva odrůd již vyšlechtěných Pouze princip vymahatelnosti podílu na přínosu z pěstování odrůdy umožňuje šlechtiteli – majiteli práv k odrůdě – pokračovat ve šlechtitelské práci. Proto vyspělé státy zákonem stanovují  princip právní ochrany odrůd zákonem.

Původní pěstitel nebo jeho právní nástupce může získat vlastnická práva nových odrůd rostlin registrací, pokud jsou stálé, rozlišitelné, stejnorodé a zcela nové. Ochranná práva mohou být udělena k odrůdám všech rodů a druhů rostlin, včetně jejich hybridů. Ochranná práva přiznává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který též stanoví podmínky související s jejich udělením.

Odrůda splňuje podmínku novosti, jestliže nebyl ke dni podání žádosti o udělení ochranných práv její materiál ze sklizně, či rozmnožovací materiál šlechtitelem, či s jeho souhlasem prodán nebo jiným způsobem poskytnut k využití jiným osobám. Podmínku odlišnosti splňuje, jestliže se zřetelně odlišuje od každé jiné odrůdy, která je v den podání žádosti o udělení ochranných práv obecně známa, a to projevem nejméně jednoho znaku vyplývajícího z jejího genotypu.

Pro jednu a tutéž odrůdu musí být použit stejný  název v České republice jako v jiném státě, který je členem Unie. Není přípustný název odrůdy složený pouze z čísel(výjimkou jsou takové případy označení zavedené praxí pro označování odrůd), shodný nebo zaměnitelný s názvem používaným pro jinou odrůdu téhož nebo příbuzného druhu ve státě Unie, vyvolávající nesprávné představy o hodnotě, vlastnostech nebo původu odrůdy nebo totožnosti pěstitele, též název jazykově nevhodný, a dále název shodný nebo zaměnitelný s ochrannou známkou, označením původu či zeměpisným názvem pro stejné nebo podobné výrobky.

Ochranná práva  k odrůdě udělí žadateli Ústav, ten též schválí návrh názvu odrůdy vydáním šlechtitelského osvědčení, jsou-li splněny všechny zákonné podmínky. Držitel šlechtitelských práv je povinen zajistit udržování chráněné odrůdy po celou dobu trvání ochranných práv tak, aby znaky, jimiž je vymezena, zůstaly nezměněny. Kontrolu udržování chráněné odrůdy provádí Ústav ověřovacími zkouškami.


Rozsah ochranných práv

Držitel šlechtitelských práv má výlučné právo k využívání chráněné odrůdy, jímž se rozumí výroba nebo množení takové odrůdy, její úprava pro účely množení, nabízení k prodeji, prodej nebo jiné uvádění do oběhu, vývoz a dovoz a též její skladování (vztahuje se též na sklizený materiál chráněné odrůdy).

Držitel ochranných práv může jiné osobě poskytnout licenci, tj. souhlas s využíváním chráněné odrůdy. Licence se poskytuje písemnou smlouvou, která musí obsahovat ujednání o ceně licence. Ministerstvo zemědělství může jedné nebo více osobám na jejich návrh udělit nucenou licenci k využívání chráněné odrůdy, jestliže držitel šlechtitelských práv odmítne poskytnout k tomuto využívání  licenci nebo licenci v potřebném rozsahu, nebo je-li toto využívání ve veřejném zájmu.

Ochranná práva k chráněné odrůdě trvají do konce 25. roku následujících po roce, ve kterém byla ochranná práva udělena. Výjimku tvoří chráněné odrůdy dřevin, chmele, révy vinné a brambor, u nichž ochranná práva trvají do konce 30. roku. Z trvání ochranných práv k chráněné odrůdě je držitel šlechtických práv povinen platit po celou dobu trvání ochranných práv udržovací poplatky, které vybírá Ústav.

Naše kancelář zajišťuje kompletní služby v oblasti ochrany a registrace pro rostlinné variety v České republice, v Evropské unii i v dalších státech světa. Poskytujeme také služby jako jsou například registrace licencí, smlouvy, zásah a omezování práv v této oblasti.

Získaná práva „Rostlinné variety Společenství“ mohou mít účinky ve všech členských státech Evropské unie. Tato práva jsou udělována Evropským úřadem pro odrůdy rostlin.