Franchising

Franchisingem nazýváme způsob podnikání pod cizím jménem, za přesně stanovených smluvních podmínek mezi franchisorem a franchisantem.

Franchisorem je osoba, která vytvořila způsob vedení určitého podniku (tzv. franchisový balík), a to od základní myšlenky, přes označení, zpravidla chráněné ochrannou známkou, sortiment výrobků nebo služeb, až po způsob propagace, vzhled provozoven  a jejich rozmístění.

Franchisantem je naproti tomu osoba, která se rozhodne uzavřít franchisingovou smlouvu a na jejím základě podnikat v jedné z provozoven podle pravidel franchisora. Tímto způsobem jsou zpravidla provozovány restaurace, prodejny rychlého občerstvení, popř. obuvi a oděvů, ale i podniky poskytující služby, jako jsou kadeřnictví, autoopravny, atd.

Výhodu tohoto způsobu podnikání představuje pro franchisora možnost rozšiřování jeho podnikání bez nutnosti zakládání nových dceřiných společností, odštěpných závodů, atd., ale se zachováním možnosti kontroly kvality a způsobu obchodu v nové provozovně a snadno kvantifikovatelný zisk z tohoto způsobu podnikání ve formě licenčních a jiných poplatků. Pro franchisora se zase jedná o velmi významnou pomoc v začátcích podnikání v podobě vyzkoušeného a zpravidla osvědčeného know-how, majícího již zpravidla mezi spotřebiteli dobré jméno, snížení nákladů na zahájení podnikání a možnost proškolení zaměstnanců i jeho samotného tak, aby byl podnik provozován nejlepším možným způsobem.

Základem úspěšného franchisingu je propracovaný franchisový balík, ozkoušený pilotním projektem, a zejména precizně připravená smlouva mezi franchisorem a franchisantem. Vzhledem ke specifikům každého konkrétního příkladu a časté průmyslověprávní ochraně součástí balíku je v podstatě nezbytné, aby tato smlouva byla připravena odborníkem, nejlépe právní kanceláří se specializací na obchodní právo a právo duševního vlastnictví. Franchisingové smlouvy mohou být také posuzovány z hlediska hospodářské soutěže. V případě uzavírání smlouvy v případě velkých společností, u kterých lze předpokládat  významný podíl na trhu v České republice lze proto uvažovat o podání žádosti u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vydání tzv. negativního atestu, který by zaručil, že daná smlouva je z tohoto hlediska nezávadná.

Naše společnost Vám může nabídnout své služby v této oblasti, tedy nejen přípravu a konzultaci franchisingové smlouvy, ale i smluv souvisejících, tedy zejména licenčních smluv k příslušným ochranným známkám, patentů, užitným vzorům, atd., včetně jejich registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví, bez nichž jsou vůči třetím osobám neúčinné. Samozřejmě Vám nabízíme i poradenství a konzultaci možných řešení v případě sporů vzniklých z porušení těchto smluv.