Průmyslový vzor

Designem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho částí, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného nebo jeho zdobení. Design je možné chránit jeho zápisem do rejstříku jako průmyslového vzoru.

Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má individuální charakter. Rozsah ochrany vyplývá z registrovaného vyobrazení designu. Registrace průmyslového designu výrobků poskytuje jeho majiteli monopolní postavení v jeho využití a kopírování. Design, tedy vzhled výrobku nebo jeho obalu, bývá často velmi významný z marketingového hlediska. Je tedy vhodné ho chránit a lze uvažovat i o registraci tohoto vzhledu jako trojrozměrné ochranné známky.

„Autorem“ průmyslového vzoru je jeho původce. Ten nebo  jeho právní nástupce má právo k průmyslovému vzoru.  Spolupůvodce  má  právo  na  průmyslový  vzor v rozsahu odpovídajícímu jeho podílu na jeho vytvoření. Je oprávněn podat přihlášku průmyslového vzoru. Vytvořil-li  původce  průmyslový  vzor  ke splnění úkolu vyplývajícího  z  pracovního  poměru,  z  členského  nebo z jiného obdobného vztahu, přechází právo  na průmyslový vzor na zadavatele, není-li  smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno. Původce, který vytvořil zaměstnanecký průmyslový vzor,  je povinen zadavatele  o tom písemně  vyrozumět  a  předat  mu  podklady  potřebné  k posouzení průmyslového vzoru.

Doba ochrany průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky. Majitel chráněného průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky.

Stejně jako v případě patentu, také právní ochrana průmyslového vzoru má pouze teritoriální účinky. Je tedy vhodné zajistit registraci i v dalších zemích na základě mezinárodního práva konvenční priority, což je uznání dřívějšího data podání přihlášky (6 měsíců) tam, kde je tato ochrana také pro Vás výhodná, zejména pokud do této země výrobky, na nichž je design užit, vyvážíte. Podáním národní přihlášky průmyslového vzoru vzniká právo přednosti, které je možné uplatnit pro totožné přihlášky designu k registraci v zahraničí, a to po dobu 6ti měsíců od podání původní přihlášky. Obdobně je možné zpětně toto právo užít při registraci designu, který byl vytvořen v zahraničí.

Můžeme Vám nabídnout veškeré služby od přípravy dokumentů, týkající se registrace včetně právního poradenství v oblasti ochrany designu, ale i následnou právní ochranu v mnoha státech světa, kde je tato ochrana možná. Výběr ze základních služeb v oblasti právní ochrany designu zahrnuje přípravu a podání přihlášky průmyslového vzoru v České republice, EU a v dalších zemích, poradenství ve strategii postupu právní ochrany designu, související služby v oblasti autorského práva, rešeršní služby v národních a mezinárodních databázích, koupě, převody, licence, konzultace, sporná řízení, kolize práv atd.

Více informací o průmyslových vzorech se dozvíte na našem partnerském portálu http://www.prumyslovy-vzor.cz