Ochranná známka EU

Ochranná známka EU (též „European trademark“ nebo dříve „Community trademark“) je známkou Evropské unie a má účinky ve všech členských státech EU (včetně přistoupivších). Přihlášku je možné podat prostřednictvím naší kanceláře u Evropského úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO, dříve OHIM).

Po předložení přihlášky vzniká právo přednosti v zahraničí a přihláška je podrobena formálnímu a věcnému průzkumu pro zápis do registru EUIPO. Přihlášku má právo podat kdokoli, ale zahraniční přihlašovatel (z třetího státu) musí být při jednání zastoupen zástupcem s evropskou autorizací. Naše společnost poskytuje komplexní služby při tomto zahraničním zastoupení.

Ochranná známka Evropské unie má jednotnou povahu. To znamená, že má stejné účinky ve všech členských státech: může být zapsána, převedena, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie. Jedinou výjimku z této zásady tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území EU. Z jednotné povahy této známky rovněž vyplývá, že povinnost užívat ochrannou známku (při jejímž nedodržení může dojít až ke zrušení známky) je splněna, je-li ochranná známka užívána alespoň na území jednoho členského státu EU. Tato ochranná známka poskytuje svému majiteli ochranu proti jejímu užívání, reprodukci, či napodobení na celém území Evropské unie.

Všechny fyzické či právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území státu, který je členem EU nebo dále smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy (168 států) nebo členem Světové obchodní organizace WTO (180 států), nebo jsou příslušníky těchto států, mohou být majiteli ochranné známky Evropské unie.


Omezení účinků ochranné známky EU

Majitel nemůže zakázat třetí osobě používat v obchodním styku její vlastní jméno a adresu; dále údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo dalších jejich charakteristických vlastností; a konečně ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení určení výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů. Podmínkou ovšem je, že toto užívání je v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě. Pokud majitel ochranné známky EU uvedl sám na trh v kterémkoli členském státě EU výrobky pod touto ochrannou známkou nebo dal k takovému uvedení na trh souhlas, nemůže již zabránit jejich volnému pohybu na území EU. Toto omezení neplatí, pokud má majitel řádné důvody k tomu, aby bránil pozdější komercializaci výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.

Ochrana Vaší značky přesahující hranice našeho státu je důležitým krokem pro úspěšný vstup Vašich výrobků a služeb na zahraniční trhy. Pokud aktivity Vaší společnosti přesahují hranice státu nebo takové aktivity plánujete, je důležité zajistit ochranu průmyslových práv v těchto zemích již před vstupem na jejich trhy. Nezanedbatelné jsou i výhody ochranné známky EU v podobě jednoduchého řízení před jediným úřadem, na základě jediné přihlášky, a také cena, která je nižší, než registrace národních ochranných známek v libovolných 3 státech EU. Zájem o registraci ochranných známek ze zahraničí v naší republice značně vzrostl. Toto je signál, že mnohé zahraniční firmy se chystají proniknout na náš trh. Díky existenci mezinárodních smluv, které jsou součástí i našeho práva, je možné zajistit ochranu Vašich práv v průmyslovému vlastnictví kdekoli v zahraničí.

Více informací naleznete na partnerském portále http://www.ochranne-znamky.info nebo http://www.european-trademark.com