Know-how, obchodní tajemství, goodwill

Obchodní tajemství je souhrnem informací technické, výrobní, obchodní a ekonomické povahy, u nichž je zřejmé, že se je podnikatel snaží zachovat v tajnosti, tj. tak, aby se o nich nedozvěděli jeho konkurenti ani jiné třetí osoby. Součástí takového obchodního tajemství může být téměř cokoli, ať jde o seznam zákazníků, recept na specialitu šéfkuchaře, nebo suroviny pro výrobu chemikálie. Obchodním tajemstvím bývá často know-how.

Know-how (z angličtiny „vědět jak“) je jedním z důležitých nehmotných prvků v podnikání, a představuje soubor poznatků nebo metod důležitých pro vývoj a výrobu výrobků, popř. pro poskytování služeb, který není z různých důvodů možné chránit některým z jiných institutu práva průmyslového vlastnictví, např. patentem nebo užitným vzorem. Vzniká tvůrčím způsobem, je netradičním řešením vzniklých problémů. Kvalitní know-how se stává jednou z nejdůležitějších konkurenčních výhod v podnikání. Představuje významný a hodnotný majetek nehmotné povahy ve společnosti.

Dohody, smlouvy a jednání se současnými a bývalými zaměstnanci, zákazníky a konkurenty, ale také vztahy mezi partnery a vlastníky společnosti mohou představovat vážné nebezpečí pro obchodní tajemství. Porušení obchodního tajemství je nekalosoutěžním jednáním podle občanského zákoníku a takové jednání může i naplnit skutkovou podstatu trestného činu nekalé soutěže.

Ve většině oborů podnikání je nutná ochrana obchodního tajemství společnosti. Naše kancelář poskytuje široké právní služby ochrany obchodního tajemství. Pomáháme implementovat a přizpůsobit ochrannou strategii obchodního tajemství ve Vaší společnosti, můžeme Vám poskytnout poradenství při přípravě smluv, ale i výstav a prezentací tak, aby nedošlo k nežádoucímu úniku informací. Můžeme Vám také doporučit nejvhodnější právní ochranu Vašeho know-how a poskytnout informace o možnosti jeho ochrany prostřednictvím systému práva průmyslového vlastnictví.

Goodwill je označení užívané pro tzv. dobrou pověst nebo dobré jméno podniku. Jedná se o velice specifický nehmotný statek, na jehož vytváření a udržení se podílí řada faktorů. Pro podnikatele je otázka jeho udržování a ochrany velmi důležitá, a to jak před jeho poškozováním ze strany konkurentů nebo i bývalých spolupracovníků, tak i ve smyslu jeho dalšího rozvoje. Nezanedbatelná je samozřejmě i finanční stránka, která se projeví zejména v investicích do reklamy a propagace. Službami nejčastěji spojenými s ochranou goodwillu je ochrana před nekalosoutěžním jednáním a ochrana obchodní firmy prostřednictvím ochranné známky.

Výběr ze základních služeb právní ochrany obchodního tajemství, know-how a goodwillu  zahrnuje poradenství ve strategii ochrany know-how, obchodního tajemství, možnosti rozvoje a ochrany dobrého jména a poradenství ve strategii této ochrany, přípravu a posuzování dohod, smluv, jednání a metodiky ochrany, apod.