Autorskoprávní ochrana vzhledu výrobku

Designérovi – autorovi vzhledu výrobku přísluší kromě práva původce průmyslového vzoru také autorská práva k dílu. Tato práva nezávisí na tom, zda je vzhled výrobku přihlášen jako průmyslový vzor nebo není.

V případě, že ale byl tento design vytvořen na objednávku, nebo v zaměstnaneckém či obdobném poměru, jedná se o tzv. zaměstnanecké dílo. V takovém případě, pokud se nedohodnou jinak, zaměstnavatel vykonává autorova majetková práva k tomuto dílu.  Zaměstnavatel  může  toto právo  výkonu postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, pokud se tak neděje při prodeji podniku nebo jeho části. Smrtí nebo zánikem zaměstnavatele,  který byl  oprávněn vykonávat  majetková práva  k  zaměstnaneckému  dílu a  který nemá právního nástupce, nabývá oprávnění k výkonu těchto práv autor. Nevykonává-li zaměstnavatel tato majetková   práva vůbec  nebo je  vykonává nedostatečně,  má autor právo požadovat, aby  mu zaměstnavatel za obvyklých podmínek udělil licenci,  ledaže existuje na  straně zaměstnavatele závažný důvod k jejímu odmítnutí. Autorova  osobnostní   práva  k   zaměstnaneckému  dílu zůstávají  nedotčena.