Práva autora

Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti a fantazie autora. Výsledek autorovy činnosti jako činnosti duševní je nehmotný, je proto potřeba autorské dílo odlišovat od hmotného předmětu, v němž je dílo vyjádřeno (např. malířské plátno nebo notový záznam).

Autorské  právo k  dílu  vzniká  okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. K jeho vzniku tedy není třeba, aby bylo dílo uveřejněno. České autorské právo, stejně jako autorské právo většiny jiných zemí tak stojí na zásadě neformálnosti jak co se týče vzniku, tak i trvání autorského práva. Autorské  právo zahrnuje  výlučná  práva  osobnostní  a výlučná práva majetková.

Osobnostní práva

Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. Dále má  právo  osobovat  si  autorství,  včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění jeho díla. Má až na výjimky  právo na  nedotknutelnost svého  díla, i právo na přístup k dílu. Jiná osoba nesmí dílo užívat způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má  právo  na  dohled  nad  plněním  této  povinnosti. Osobnostních práv se autor  nemůže vzdát, tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora  zanikají. Pokud by byl proveden převod takového práva, byl by neplatný. Po  smrti autora si  nikdo nesmí osobovat  jeho autorství k dílu, dílo smí být užito  jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní.

Majetková práva

Majetkových  práv se autor nemůže  vzdát, tato práva jsou nepřevoditelná  a  nelze  je  postihnout  výkonem  rozhodnutí,  to neplatí pro pohledávky z těchto práv. Majetková   práva  jsou  předmětem   dědictví.  Majetková práva trvají až na výjimky po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Bylo-li  dílo vytvořeno jako dílo  spoluautorů, počítá se doba trvání  majetkových práv od smrti  spoluautora, který ostatní přežil. Dílo,  u kterého uplynula  doba trvání majetkových  práv (tzv. volné dílo). může každý  bez dalšího volně  užít. I dále platí, že  po  smrti autora si  nikdo nesmí osobovat  jeho autorství k dílu, dílo smí být užito  jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Majetkovými právy jsou právo dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění  k výkonu  tohoto práva (rozmnožování díla, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování originálu nebo kopie díla, právo na sdělování díla veřejnosti a právo na vysílání a na přenos vysílání díla), právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla, a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.

Omezení autorského práva  jsou dovolena jen ve zvláštních případech  stanovených  v zákoně,  nesmějí  být  vykládána způsobem, který  by narušoval běžný výkon  autorských práv a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora. V  rozsahu   odůvodněném  účelem  oprávněného  zhotovení kopie  může být takto zhotovená kopie také nevýdělečně rozšiřována.