Ochrana spotřebitele

Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Oblastí ochrany spotřebitele se zabývá řada zákonů, v poslední době pak dochází k harmonizaci této úpravy s pravidly Evropských společenství.

Mezi základní povinnosti prodávajícího patří především poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, což znamená povinnost prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství, v předepsané jakosti  a za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a tyto ceny správně účtovat. Prodávající  se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí spotřebitele žádným způsobem diskriminovat. Nikdo nesmí spotřebitele klamat, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. Za klamání spotřebitele se považuje též nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví. Důležitá je rovněž informační povinnost prodávajícího. Prodávající je povinen řádně informovat o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru.

Naše společnost poskytuje nejen příslušné poradenství pro podnikatele, kteří jsou povinni zajistit zejména správné označení svých výrobků a služeb, ale nabízí své služby i při zjištěném porušování těchto povinností, nejčastěji ve spojení s nekalosoutěžním jednáním, a to včetně podání podnětů příslušným kontrolním orgánům, zejména České obchodní inspekci. Ta kontroluje dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti, zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výrobků i služeb a poskytování řádných informací o nich. Dále kontroluje, zda spotřebitel není klamán nepravdivými, nedoloženými či neúplnými údaji o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb, a také zda kontrolované osoby dodržují povinnosti ve vztahu ke státu, např. prokazování původu zboží, schvalování výrobků před jejich uvedením na vnitřní trh a oprávnění k provozování živnosti. Poradenská služba na všech pracovištích ČOI poskytuje spotřebitelům i podnikatelské veřejnosti právní informace, radí jim v rozsahu svých kontrolních pravomocí a přijímá podněty ke kontrole. Za protiprávní jednání může být ve správním řízení být uložena kontrolované osobě sankce do výše 1 000 000 Kč, při opakovaném porušení až 2 000 000 Kč. Nejvyšší sankci, do 20 milionů Kč, umožňuje za závažné porušení oprávněných zájmů spotřebitelů uložit zákon o technických požadavcích na výrobky a zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Za méně závažné porušení zákona může inspektor uložit fyzické osobě blokovou pokutu na místě až do 5000 Kč.

S touto problematikou souvisí i řešení situací vzniklých dovozem a prodejem padělků.