Ochrana topografie polovodičových výrobků

Topografií se pro účely právní ochrany rozumí série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňující trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí.

Polovodičovým výrobkem se pro účely právní ochrany rozumí konečná nebo mezitímní forma mikroelektronického výrobku, který je určen k plnění elektronické funkce, a který se skládá ze základního tělesa obsahujícího vrstvu polovodičového materiálu a opatřeného alespoň jednou vrstvou vodivého, izolačního nebo polovodičového materiálu v předem daném uspořádání. Nejedná se o čipy jako takové, ale o způsob jejich uspořádání ve vrstvách na výrobku.

Prostorové struktury mikroelektronických polovodičových produktů mohou být chráněny pomocí registrace, jestliže jsou výsledkem tvůrčí činnosti původce a nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Právo na ochranu topografie přísluší jejímu původci nebo právnímu nástupci. Právo na ochranu je převoditelné. Topografii může vytvořit také původce při plnění pracovních úkolů nebo na objednávku. V takovém případě má právo na ochranu zaměstnavatel nebo zadavatel objednávky.

Získání této ochrany je poměrně obtížné, a v příslušném rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví se nachází jen velmi málo takto chráněných topografií polovodičových součástek. Nicméně při jejím získání se lze velmi účinně bránit proti jejímu neoprávněnému užívání jinými subjekty. Naše společnost Vám může nabídnout své služby jak při registraci, tak při ochraně Vašich práv, a to včetně případných soudních žalob a vymáhání náhrady škody.

Ochrana topografie vzniká ke dni prvního, nikoli skrytého, obchodního využití, jestliže tato topografie byla předmětem řádné přihlášky podané u příslušného úřadu ve lhůtě 2 let od tohoto využití, nebo ke dni podání řádné přihlášky, jestliže topografie nebyla dříve obchodně využita. Doba trvání ochrany skončí uplynutím 10 let od konce kalendářního roku, v němž tato ochrana vznikla. Zápisem do rejstříku se přihlašovatel stává majitelem topografie.

Výběr ze základních služeb v oblasti právní ochrany polovodičových součástek zahrnuje přípravu a podání přihlášky k registraci topografie polovodičových součástek v České republice, EU a v dalších zemích, rešeršní služby v národních a mezinárodních databázích, sjednávání a posuzování koupě, převodů práv a licencí topografií polovodičových součástek, řešení sporů z kopírování, napodobování, pirátství a padělání polovodičových součástek, atd.