Kolektivní správa autorských práv

Účelem  kolektivní správy práv je kolektivní  uplatňování a kolektivní ochrana  autorských majetkových  práv  a dalších majetkových   práv souvisejících  s   autorským právem  a  umožnění  zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti. Kolektivní správou  je zastupování  většího počtu  osob, jimž přísluší autorské majetkové právo nebo  majetkové  právo  související s autorským právem, ze zákona  oprávnění k výkonu  majetkových práv k dílu, nebo ze  smlouvy výhradní  oprávnění   k  výkonu  práva  kolektivně spravovaného pro  celou dobu trvání majetkových  práv, a to při výkonu jejich  majetkových práv ke zveřejněným  nebo ke zveřejnění nabídnutým dílům, uměleckým výkonům,  zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, pokud není jiný než kolektivní výkon těchto práv  dovolen nebo  není účelný.

Povinně kolektivně spravovanými právy jsou např. právo na odměnu za  užití  uměleckého  výkonu, zvukového záznamu zaznamenaného  na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem  rozhlasového nebo televizního  vysílání, zhotovení  kopie  pro   osobní  potřebu  na  podkladě zvukového  nebo zvukově  obrazového záznamu  přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na  nenahraný nosič, opětný prodej originálu uměleckého díla, právo   na  přiměřenou   odměnu  za   pronájem  originálu  nebo kopie díla  či výkonu výkonného  umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam, atd. Nositelé práv jsou pro jejich výkon i pro  domáhání   se  nároku  na   vydání  bezdůvodného  obohacení z neoprávněného   výkonu  práva zastoupeni ze zákona příslušným kolektivním správcem.


Kolektivní správce

Kolektivním  správcem  je   ten,  kdo  získal  oprávnění k výkonu kolektivní správy. Kolektivním  správcem  může  být  pouze právnická osoba, která  má  sídlo  v  České  republice,  a  která  přímo či nepřímo sdružuje nositele práv, které při kolektivní správě zastupuje. O udělení oprávnění k  výkonu kolektivní správy rozhoduje   Ministerstvo    kultury  na základě písemné žádosti. Ministerstvo  v řízení o udělení oprávnění  přihlíží  zejména  k  tomu,  zda  lze  předpokládat, že žadatel  je  způsobilý  k  řádnému  a  účelnému  výkonu kolektivní správy. Oprávnění odejme, jestliže dodatečně zjistí, že v  době udělení oprávnění nebyly žadatelem splněny  předpoklady  pro  udělení  oprávnění,  anebo  tyto  po udělení   oprávnění    odpadly,   a   nedojde-li    k   nápravě v ministerstvem  stanovené  přiměřené   lhůtě,  nebo  nejde nápravu zjednat, nebo pokud o to kolektivní správce požádá. Ministerstvo může oprávnění odejmout, jestliže kolektivní správce porušuje  povinnosti uložené zákonem a  nezjedná nápravu v ministerstvem stanovené lhůtě.

Kolektivní  správce má řadu povinností, např. zastupovat každého  nositele práv při výkonu  jeho práva, které ze zákona kolektivně spravuje, převzít zastoupení každého nositele práv při výkonu  jeho práva, pokud o  to požádá a prokáže,  že došlo k příslušnému užití předmětu ochrany, a není-li pro výkon téhož práva zastupován zahraniční osobou, zastupovat  každého   nositele  práv  při   výkonu  jeho  práva v rozsahu s ním sjednaném, zastupovat nositele práv za rovných podmínek, vést  rejstřík smluvně  zastupovaných nositelů  práva a předmětů ochrany, atd.

Kolektivní správce  zastupuje nositele  práv svým jménem a na  jeho  účet. Vykonává kolektivní správu nevýdělečně, je však oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů.

Kolektivní  správce   poskytuje  smlouvami oprávnění k  výkonu práva užít předměty ochrany určené buď jednotlivě, nebo hromadně, což zahrnuje všechny předměty ochrany,  k nimž takové právo  kolektivně spravuje. Kolektivní správce dále uzavírá   s  uživateli   předmětů  ochrany   nebo  s osobami oprávněnými  hájit  zájmy  v  nich  sdružených uživatelů, kteří užívají  předměty  ochrany  týmž  nebo  podobným způsobem, nebo s osobami  povinnými  platit  odměny  podle  tohoto  zákona, za přiměřených  a   rovných  podmínek  smlouvy,   kterými  se  pro uživatele poskytuje  oprávnění k  výkonu práva  užít předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivně spravují, stanovuje  výše a  způsob placení  odměn, nebo určuje způsob placení odměn stanovených tímto zákonem. Jedná se o kolektivní smlouvy.