Mezinárodní ochrana

Pomocí mezinárodní patentové přihlášky nebo jednotlivých přihlášek ve vybraných zemích je možné široce rozšířit potencionální trh pro váš vynález. Cestou mezinárodní přihlášky u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO) je možné získat ochranu pro technická řešení a vynálezy až ve 180 státech světa.

Princip tzv. PCT přihlášky spočívá v tom, že přihlašovatel podáním jediné mezinárodní přihlášky u jednoho úřadu dosáhne stavu odpovídajícímu podání řady národních přihlášek ve státech, které zvolí. Úhrada většiny nákladů jinak spojených s takovými národními přihláškami (správní poplatky, rešerše, zastoupení, atd.) se posouvá až na dobu po vyhotovení tzv. mezinárodní rešerše. Dochází tak nejen k odsunutí těchto úhrad, ale zvyšuje se i účelnost vynaložení těchto poplatků, neboť je podložena výsledkem této mezinárodní rešerše.

Pro přihlašovatele z České republiky se přihláška podává u Úřadu průmyslového vlastnictví. V případě zájmu o zachování data práva přednosti např. z již podané přihlášky českého patentu je nutné podat mezinárodní přihlášku do 12ti měsíců od data podání přihlášky původní.

Po kontrole formálních náležitostí je přihláška předána příslušnému úřadu k vyhotovení mezinárodní rešerše na relevantní stav techniky. Tato rešerše by měla ukázat nezávadnost přihlašovaného vynálezu z hlediska novosti a úrovně vynálezecké činnosti. Po nějaké době od podání přihlášky je tato přihláška zveřejněna, spolu se zprávou o mezinárodní rešerši a případnými změnami patentových nároků. Po tomto zveřejnění vstupuje mezinárodní přihláška do národních fázích ve státech, ve kterých si to přihlašovatel přeje. V tomto okamžiku také vzniká povinnost úhrady příslušných národních (regionálních) poplatků.

Pomocí tzv. euro-PCT systému je možné dosáhnout jednou přihláškou ochrany jak formou evropského patentu, tak národními patenty v dalších zemích. Jedná se o velmi efektivní a využívaný postup.

Zahraniční patentová ochrana podle pařížské konvence zahrnuje podání národních patentových přihlášek samostatně v jednotlivých požadovaných státech, a je zcela podřízena národním právům dané země, kde je možné uplatňovat právo přednosti do jednoho roku od původního podání. Řádná ochrana Vašeho vynálezu bude závislá na Vašem plánu. Zahraniční patentová ochrana přichází v úvahu v případě obchodních záměrů v jednotlivých zemích.