Ochranné známky

Ochranná známka je označení pro výrobky nebo služby, které může být tvořeno slovy, shlukem písmen, logem, obrázkem, barvou nebo kombinací barev, vyobrazením etikety nebo viněty, prostorovým předmětem, jako například obalem zboží, znělkou, atd. Jejím základním účelem je rozlišení výrobků a nebo služeb poskytovaných různými subjekty tak, aby si spotřebitel mohl takový výrobek nebo službu bez obtíží s daným poskytovatelem spojit.

Registrace ochranné známky Vám zajistí především ochranu investic do reklamy a propagace zboží společně s ochrannou Vašeho dobrého jména. Získaná ochrana zabezpečuje vlastníku známky výlučné právo užívat ochrannou známku pro vymezené výrobky a služby, bránit třetím osobám užívat ji bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním jiným osobám (licence) nebo na ně právo na ochrannou známku převést (např. ji prodat). Registrací majitel získá výlučná a dispoziční práva ochrany dobrého jména společnosti za účelem označení svých produktů. Žádná ochranná známka nesmí být shodná, zaměnitelná nebo podobná se starší zapsanou ochrannou známkou v daném regionu.

Do rejstříku ochranných známek nebude zapsáno takové označení, které je shodné s ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky a nebo služby s dřívějším právem přednosti, popřípadě obsahuje prvky přihlášeného označení či zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Toto označení může být zapsáno, jestliže majitel nebo přihlašovatel ochranné známky s dřívějším právem přednosti udělí písemný souhlas se zápisem tohoto označení do rejstříku ochranných známek.

Exkluzivní práva užívat ochrannou známku mohou být získána pouze její registrací v národních registrech. U nás tento rejstřík ochranných známek vede a registraci provádí Úřad průmyslového vlastnictví. Vlastnická práva vznikají až zápisem do rejstříku a platí 10 let od podání přihlášky. Platnost je možno neustále prodlužovat bez omezení, pokaždé na dalších 10 let při zaplacení příslušného správního poplatku. Každá ochranná známka má pouze teritoriální účinky, proto k rozšíření ochrany je nutná registrace v zahraničí, a to buď formou mezinárodního zápisu, nebo řadou národních ochranných známek zapsaných v každém státě jednotlivě, popř. jako tzv. ochrannou známku EU.

Naše společnost zajišťuje širokou škálu služeb v oblasti ochranných známek a právech příbuzných. Poskytujeme poradenství a asistenci při každém z kroků vedoucím k získání pevné ochrany Vašeho označení od výběru vhodné známky, přes provedení rešerše, přípravu přihlášky, a vedení řízení před Úřadem, až k její registraci. Dále také monitorujeme případné konfliktní a nekalosoutěžní jednání jiných podnikatelů, eventuální podání kolizních přihlášek ochranné známky jinými subjekty, a prosazujeme práva a komerční výhody nad Vašimi konkurenty. Toto prosazování spočívá v celé ředě úkonů, od podání námitek proti zápisu konfliktní ochranné známky, přes zahajování řízení o výmazu zapsaných ochranných známek, až po podávání soudních žalob.

Přihláška ochranné známky musí kromě přihlašovaného označení obsahovat zejména seznam výrobků a služeb, pro které má být zapsána a následně užívána. Po poradě s klienty naše kancelář tento seznam vypracuje tak, aby zahrnoval jak současné podnikatelské a výrobní aktivity přihlašovatele, tak i ty, které teprve do budoucna mohou vzniknout. Tak bude zajištěna ochrana Vašich nových výrobků a služeb bez nutnosti podání nové přihlášky. Po podání přihlášky národní ochranné známky je označení podřízeno průzkumu zápisné způsobilosti do rejstříku. Toto řízení provádí Úřad průmyslového vlastnictví. Jestliže se při řízení vyskytne neodstranitelná překážka zápisné způsobilosti, tak Úřad tomuto označení nepřizná ochranu. Řadu níže uvedených překážek zápisu lze odstranit, nejčastěji prokázáním rozlišovací způsobilosti, tj. předložením firemních, obchodních, propagačních a dalších materiálů, které prokazují, že přihlašované označení bylo užíváno již před podáním přihlášky a stalo se pro klienta příznačným. Řízení o ochranné známce zpravidla trvá 5 až 15 měsíců.

Ochranná známka, kterou vlastní více spoluvlastníku, se nazývá kolektivní ochranná známka. Její užívání musí být mezi spoluvlastníky upraveno písemnou smlouvou, a na rozdíl od běžných známek nelze k jejímu užívání udělit licenci třetím osobám.

Ochranná známka je klíčovým majetkem společnosti. Je základem pro obchodní vztahy se zákazníky a tvoří majoritní kapitál firmy, který může být dále využíván ve formě licencí, franchisingu nebo merchandisingu.

Více o ochranných známkách se dozvíte na našem partnerském portálu http://www.ochranne-znamky.info