Využití průmyslových práv

Průmyslová práva a jejich účelné využití Vám mohou zajistit celosvětové dominantní postavení na trhu. Naše kancelář Vám nabízí své služby v oblasti vyhledávání a kontaktování zájemců o využití Vašich průmyslových práv, dále návrhy licenčních smluv a smluv o prodeji, transfer technologií, a samozřejmě i rešeršní služby pro vyhledání majitelů patentů, užitných vzorů, apod. v oblastech zajímavých pro rozvoj Vašeho podnikání. Poradenství zahrnuje také příbuzná práva jako jsou například know-how, nekalou soutěž, autorské právo, ochrana odrůd rostlin, biotechnologií a další.

Naše kancelář Vás také bude vždy průběžně informovat o nových možnostech využití ochrany a o všem, co je v daném případě zapotřebí. Dále můžeme provádět monitorovací a rešeršní služby, abychom Vás mohli upozornit na možný konflikt nebo zasahování do Vašich práv jak ze stran domácích, tak i zahraničních subjektů.

Věříme, že od nás obdržíte důležité a nezbytné právní informace vysokého standardu, které budou dodány včas pro Vaše okamžité použití a budou srozumitelné, v odpovídající a přijatelné ceně.


Transfer technologií

Transfer technologií přispívá ke komerčnímu využívání výzkumných výsledků a k zavádění inovací v praxi s cílem zvyšovat konkurenceschopnost průmysl. Spočívá v nalezení vhodného partnera pro technologii, která vznikla v podniku, výzkumné instituci nebo na základě čistě soukromých aktivit. Zabýváme se i transferem řešení, která jsou v různé fázi rozpracovanosti. Naše společnost spolupracuje s výzkumnými pracovišti a průmyslovými podniky, zejména s malými a středními inovačními firmami.

Klientům nabízíme specializované služby spočívající v přístupu k mezinárodním databázím nových technologií nabízených ke komerčnímu využití, vyhledávání licenčních a strategických partnerů, technologických konzultacích ve spolupráci s externími specialisty, vyhledání partnerů pro výrobní spolupráci nebo pro společný výzkum a vývoj, apod. Pro hledání vhodných partnerů, technologií a řešení využíváme evropskou inovační síť IRC, ale požadavky klientů řešíme i formou přímého vyhledávání.

Cílem těchto aktivit je zpřístupňovat výsledky výzkumu a vývoje širokému okruhu zájemců o jejich výrobní a komerční využití. Kromě vyhledání, kontaktu a prvních jednání s protistranou Vám můžeme nabídnout i různé služby jako je příprava smluv, včetně licenčních, zajištění překladatelských služeb, apod.


Podpora výzkumu a vývoje

Jednou z forem státní podpory výzkumu a vývoje je kromě dotací a jiných přímých finančních podpor rovněž i novela zákona o daních z příjmu. od základu daně lze odečíst 100 % výdajů, které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které máji podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje. Pokud vynaložené výdaje  souvisejí s realizací projektů výzkumu a vývoje pouze z části, je možné od základů daně odečíst pouze tuto jejich část. Výdaje, které lze odečíst od základu daně, musí být výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a musí být evidovány odděleně od ostatních výdajů poplatníka. Tento odpočet nelze uplatnit na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob s výjimkou výdajů vynaložených za účelem certifikace výsledků výzkumu a vývoje, a dále na ty výdaje, na které již byla i jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. Vzhledem k novosti tohoto ustanovení se v praxi vyskytla řada interpretačních potíží, např. u možnosti uplatnění těchto odpočtů nástupcem poplatníka, u způsobu oddělené evidence, apod.

Naše kancelář Vám může zprostředkovat mj. související služby daňových poradců tak, aby bylo možné zajistit co nejúčelnější využití finančních prostředků vynakládaných na výzkum a vývoj. Dále Vám nabízíme pomoc při zpracování technické dokumentace nutné pro přiznání grantů a jiných veřejných podpor.


Licence a licenční strategie

Licence znamená výjimečné výhradní nebo nevýhradní povolení nebo oprávnění k nějaké činnosti nebo výkonu. V oblasti průmyslových práv považujeme za licenci povolení k využívání chráněného, utajovaného, či nezveřejněného technického řešení, znalosti nebo práva na označení (ochranné známky), které majitel za úhradu poskytuje. Ze řady srovnání jde o smlouvu podobnou smlouvě nájemní, neboť dochází k možnosti zpravidla dočasně vykonávat cizí práva, obvykle za jednorázovou nebo pravidelně se opakující platbu. Na rozdíl od převodu těchto práv nedochází při licenčním vztahu ke změně majitele tohoto nehmotného statku.

Také v této oblasti poskytujeme komplexní služby. Máme rozsáhle zkušenosti s návrhy a posuzováním licenčních smluv, a to jak v oblasti ochranných známek a patentů, tak i v oblasti autorského práva, zejména u softwarových smluv, stejně jako se zpracováním licenčních strategií. Zpracováváme koncepty a vyhotovujeme návrhy licenčních smluv a zajišťujeme i příslušné registrace. Výběr ze základních služeb v oblasti licencí a převodů práv průmyslového vlastnictví zahrnuje přípravu a formulaci smluv a jejich ustanovení, poradenství ve strategii utajení předmětu licence, oceňování předmětů průmyslového vlastnictví, posouzení záruk a platnosti smluv mezi stranami, registraci smluv u příslušného úřadu, atd.


Převody průmyslových práv

Převody vlastnických práv v oblasti průmyslového vlastnictví hrají velkou roli v současné ekonomice. Vlastník příslušných práv často nemá dostatečný ekonomický ani materiální potenciál k tomu, aby jich využil v plné výši. V takovém případě může být poskytnutí oprávnění k výkonu některých těchto práv jiné osobě vítanou formou jejich dalšího ekonomického využití a zhodnocení. Převod průmyslových práv na jiného vlastníka musí být bez prodlení registrován u Úřadu průmyslového vlastnictví, z důvodu ochrany nabyvatele ve vztahu k třetím osobám. Bez takové registrace totiž zpravidla tyto převody práv nejsou vůči třetím osobám účinné, což značně snižuje jejich faktický výkon.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti převodů průmyslových práv od vyhledání vhodného zájemce, přípravy smluv až po příslušnou registraci.