Mezinárodní ochrana

Ochrannou známku zapsanou v ČR je možné přihlásit i jako mezinárodní ochrannou známku do dalších států na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a na základě Protokolu k této dohodě, a to na základě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě prostřednictvím příslušného zápisného úřadu v zemi přihlašovatele.

V některých případech může být mezinárodní zápis proveden i jen na základě podání přihlášky ochranné známky v České republice, aniž by již musel být proveden její zápis do rejstříku ochranných známek v ČR. Takový mezinárodní zápis je však závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky v ČR. Jestliže bude v mezinárodní přihlášce uveden alespoň jeden stát, který je smluvním státem Madridské dohody, musí se mezinárodní zápis opírat o zápis téže ochranné známky v České republice.

Mezinárodní ochranná známka se zapisuje do rejstříku, vedeného Mezinárodním úřadem (WIPO) v Ženevě. Zápis známky oznamuje tento úřad všem smluvním státům Madridské dohody, do nichž je mezinárodní známka přihlašována k ochraně. Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let závislý na existenci zápisu téže ochranné známky v České republice.

Při přihlašování ochranných známek do zahraničí je možné na základě Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví využít tzv. unijní prioritu. Na základě data podání v některé z členských zemí může přihlašovatel ve lhůtě šesti měsíců uplatnit práva přednosti na právní ochranu v jiné členské zemi EU.


Nezapsaná označení užívaná v obchodním styku

V případě užívání některého z označení v obchodním styku mimo hranice České republiky (např. doménová jména, nezapsané logo neb názve vyváženého výrobku, obchodní firma, atd.) je možné podat námitky proti některým přihláškám ochranných známek, které by byly zaměnitelné s tímto označením. Tyto možnosti jsou ale omezené a ani jinak není mezinárodní ochrana poskytovaná označením užívaným v obchodním styku příliš činná, a proto se v případě plánování exportu výrobků nebo služeb vždy doporučuje konzultovat možnosti příslušné průmyslověprávní ochrany.