Patentové úřady

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast ochrany průmyslového vlastnictví. V jeho čele je předseda jmenovaný vládou. Mezi jeho základní funkce patří rozhodování v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vedení příslušných rejstříků o těchto předmětech průmyslových práv. Úřad spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví. Jako orgán veřejné správy je Úřad rovněž gestorem mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví, jimiž je Česká republika vázána. Do jeho působnosti náleží také podpora rozvoje a ochrany průmyslového vlastnictví.


Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Tento úřad je evropským úřadem pro registraci evropských ochranných známek a evropských designů. Tyto prostředky ochrany zaručují svým majitelům jednotná a stejná práva na území všech členských států EU, a to i států, které v budoucnu teprve do EU vstoupí. Tento úřad, dříve známý pod zkratkou OHIM, nyní EUIPO, vede řízení o registraci těchto institutů, vede rejstříky a vydává bulletin, ve kterém zveřejňuje řadu údajů. EUIPO se nachází ve Španělsku, ve městě Alicante.


Světová organizace duševního vlastnictví

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) je mezinárodní organizací zaměřenou na zajišťování mezinárodní ochrany práv původců a vlastníků předmětů duševního vlastnictví. Její počátky sahají až do 19. stol. kdy v souvislosti s prudkým rozvojem vědy, techniky, i umění, vyvstala obava zejména technické veřejnosti z možnosti zneužití poznatků v zemích, ve kterých nebyla jejich práva chráněna. Organizace prošla složitým vývojem, a v současné době sdružuje 183 států, které představují 90% všech států světa. Sídlo WIPO je v Ženevě.

WIPO dbá zejména na harmonizaci a sjednocování postupů jednotlivých států v oblasti práva duševního vlastnictví. Toto je zajišťováno zejména prostřednictvím mnohostranných mezinárodních úmluv, usměrňujících postupy a legislativní úpravu ve členských státech. Organizace dále poskytuje technické a personální vybavení zejména pro využívání předmětů duševního vlastnictví a řešení případných sporů. Vede také rejstříky práv duševního vlastnictví a organizačně zajišťuje mezinárodní řízení o registraci těchto práv.


Evropský patentový úřad

Evropský patentový úřad (EPO) je úřadem pro udělování evropských patentů pro státy, které jsou stranami Evropské patentové úmluvy, podepsané v Mnichově dne 5. 10. 1973. Jedná se o výkonný orgán Evropské patentové organizace. Provádí všechny kroky v evropských patentových přihláškách, včetně rešerší a vedení jejich rejstříku.


Evropské patentové úřady

Belgie – MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
Dánsko – PATENT- OG VAREMAERKESTYRELSEN
Estonsko – PATENDIAMET
Finsko – PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Francie – INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
Chorvatsko – DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASTNISTVO
Irsko – OIFIG NA PAITINÍ
Itálie – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Litva – LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŘ BIURAS
Lucembursko – MINISTÉRE DE L`ÉCONOMIE
Maďarsko – MAGYAR SZABADALMI HIVATAL
Monako – DIRECTION DE L`EXPANSION ÉCONOMIQUE
Německo – DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT
Nizozemí – BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM
Polsko – URZAD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Portugalsko – INSTITUTO NACIONAL DA PROPREDADE INDUSTRIAL (INPI)
Rakousko – ÖSTERREICHISCHEN PATENTAMT
Rumunsko – OFICUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI (OSIM)
Rusko – ROSSIJSKOJE AGENTSTVO PO PATENTAM I TOVARNYM ZNAMKAM (ROSPATENT)
Řecko – GREEK INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION
Slovensko – ÚRAD PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Slovinsko – URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELECTUALNO LASTNINO (SIPO)
Španělsko – MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, OFICINA ESPAŇOLA DE PATENTES Y MARCAS
Švédsko – PATENT- OCH RESTERINGSVERKET (PRV)
Švýcarsko – EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Velká Británie – THE PATENT OFFICE


Mimoevropské patentové úřady

Austrálie – IP AUSTRALIA
Spojené státy americké – US PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Brazílie – INSTITUTO NATIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
Peru – INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIOÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)
Nový Zéland – MINISTRY OF COMMERCE
Singapur – INTELECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORU (IPOS)
Malajsie – MINISTRY OF DOMESTIC TRADE AND CONSUMER AFFRAIRS, INTELLECTUAL PROPERTY DIVISION
Mexiko – INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Japonsko – JAPANESE PATENT OFFICE (JPO)
Kanada – CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (CIPO)