Související práva

Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu

Umělecký výkon je výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo včetně výtvorů tradiční lidové kultury. Za umělecký výkon se považuje též výkon artisty. Výkonný umělec je fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila. Při nakládání s právy k výkonům vytvořeným společně při provedení téhož díla více výkonnými umělci, jako jsou členové orchestru, sboru, tanečního souboru nebo jiného uměleckého tělesa, zastupuje tyto výkonné umělce jejich jménem a na jejich účet umělecký vedoucí tělesa jako společný zástupce. Výkonný umělec má právo rozhodnout o zveřejnění svého uměleckého výkonu. Umělec má právo na to, aby jeho umělecký výkon, je-li užíván jinou osobou, nebyl užit způsobem snižujícím hodnotu výkonu, výkonní umělci jako jsou členové orchestru, sboru, tanečního souboru nebo jiného uměleckého tělesa jsou povinni brát na sebe přiměřený vzájemný ohled. Výkonný umělec má právo svůj umělecký výkon užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, další osoba může umělecký  výkon užít bez udělení  takového oprávnění pouze v případech stanovených zákonem. Výkonný umělec má právo na  odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho zaznamenaného výkonu pro osobní potřebu obdobně jako má právo na odměnu autor díla. Majetková práva výkonného umělce trvají 50 let od vytvoření výkonu. Je-li však v této době zveřejněn záznam tohoto výkonu, zanikají práva výkonného umělce až za 50 let od takového zveřejnění.


Právo výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu

Zvukový záznam je výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo jejich vyjádření. Výrobce zvukového záznamu je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba. Zvukově obrazový záznam je záznam audiovizuálního (filmového) díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných  zrakem, a jsou-li  doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem. Výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu má výlučné majetkové právo svůj záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, další osoba může záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených zákonem. Výrobce zvukového  záznamu  má právo  na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu. Právo výrobce záznamu je převoditelné. Právo trvá 50 let od pořízení záznamu, je-li však v této  době záznam zveřejněn, zaniká právo výrobce až za 50 let od zveřejnění.


Právo rozhlasového a televizního vysílatele

Vysíláním se rozumí výsledek šíření zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření rozhlasem nebo televizí pro příjem veřejností. Vysílatel je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost uskutečňuje vysílání zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření rozhlasem nebo televizí, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba. Vysílatel má výlučné majetkové právo své vysílání užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, další osoba může vysílání užít  bez udělení  takového oprávnění pouze v případech stanovených zákonem. Právo vysílatele je převoditelné a trvá 50 let po prvním vysílání.


Právo nakladatele

Nakladatel má právo na odměnu v souvislosti se zhotovením kopie pro osobní potřebu jím vydaného díla. Toto právo trvá 50 let od vydání díla.


Zvláštní právo pořizovatele databáze

Databází je soubor nezávislých děl, údajů  nebo jiných prvků,  systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. Zvláštní práva k databázi přísluší pořizovateli  databáze, pokud představuje  kvalitativně nebo  kvantitativně podstatný vklad k pořízení, ověření nebo předvedení jejího obsahu, bez ohledu na to, zda databáze nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní nebo jiné ochrany. Pořizovatel databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba. Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její podstatné části a právo udělit další osobě oprávnění k výkonu tohoto práva. Právo pořizovatele databáze je převoditelné, a trvá 15 let od pořízení databáze. Je-li však v této době databáze zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele databáze za 15 let od prvního zpřístupnění.