Užitné vzory

Původně se za předmět ochrany užitným vzorem považoval pouze nový a průmyslově využitelný trojrozměrný předmět, který je schopen poskytnout užitek sám o sobě nebo který umožňuje použití u výrobních strojů. V České republice byla ochrana užitných vzorů poprvé zavedena s účinností od 26.10.1992 zákonem č. 478/1992Sb., podle kterého je ochrana užitným vzorem poskytována technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Za technické řešení se nepovažuje objev, vědecká teorie, metoda duševního postupu, počítačový program, pouhý vzhled výrobku. Z právní ochrany touto formou jsou dále vyloučeny rostlinné odrůdy, plemena zvířat, způsoby výroby, a řešení, která jsou v rozporu s veřejnou morálkou.


Rozdíly mezi patentem a užitným vzorem

 • užitným vzorem nelze chránit biologické reproduktivní materiály a jakékoliv způsoby výroby a pracovní činnosti
 • tzv. registrační princip zápisu do rejstříku, kdy se nezkoumá zda užitný vzor je způsobilý k ochraně (zda je nový a obsahuje tvůrčí úroveň), ale zkoumají se pouze základní podmínky pro zápis
 • rychlejší způsob získání ochrany než patentem
 • menší náročnost na úroveň vynálezu
 • v přihlášce se nemusí přidávat anotace
 • kratší doba platnosti ochrany užitného vzoru oproti patentu (maximálně 10 let)
 • výrazně nižší finanční náklady na získání ochrany

Při rozhodování, zda podat přihlášku vynálezu nebo užitného vzoru je nutné si zodpovědět následující otázky:

 • jak dlouhodobou ochranu požaduji a odkdy požaduji počátek ochrany (v případě patentů je ochrana udělena až od oznámení o udělení patentu ve Věstníku, případně zveřejněním patentové přihlášky, kdežto v případě užitného vzoru nastává ochrana dnem zápisu do rejstříku, ke kterému může dojít již během několika měsíců od podání přihlášky, proto při rozhodování je vhodné se zamyslet nad předpokládanou dobou využití daného výrobku)
 • jakou obranyschopnost právní ochrany požaduji dosáhnout
 • zda již před podáním přihlášky bylo řešení předuveřejněno
 • proč chci zvolit tuto ochranu (důvod – např. obrana proti konkurenci, zamýšlený export nebo poskytnutí licence)
 • jaká je tvůrčí úroveň a druh řešení (při komplikovanějším řešení je vhodnější patentová ochrana, popř. použití obou způsobů)
 • jaké náklady na přihlášení a udržení ochrany hodlám vynaložit.

O zápis užitného vzoru se žádá podáním přihlášky, ve které se uvede popis užitného vzoru, uvedení nároků, případně výkresů. Přihlášku může podat původce vzoru nebo jeho právní nástupce. Technické řešení musí být v přihlášce vysvětleno jasně, aby jej mohl odborník uskutečnit, stejně tak musí být vymezen předmět, který má být chráněn. Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti (priorita) před každým, kdo později podá shodnou přihlášku. Právo přednosti lze uplatnit i na základě Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, což je pro přihlašovatele výhodné, neboť je poté možno uplatnit z užitného vzoru prioritu i pro patentovou přihlášku. Před zápisem do rejstříku podrobí Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku pouze formálnímu průzkumu (oproti i věcnému v případě patentů) a vyloučí předměty, které nejsou zjevně průmyslově využitelné, nejsou technickým řešením nebo spadají do výluk z ochrany. Toto zkrácené řízení vede k tomu, že k zápisu užitného vzoru do rejstříku může dojít do 2 až 3 měsíců od podání přihlášky. Řízení o přihlášce je zpoplatněno.

Majiteli užitného vzoru náleží tato práva: bez jeho souhlasu nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. Jeho majitel je oprávněn udělit licenci jiným osobám, popř. na ně užitný vzor převést. Obdobně jako v případě patentů existuje nucená licence pro majitele užitného vzoru, pokud ho majitel nevyužívá nebo je-li ohrožen důležitý veřejný zájem.

Doba platnosti právní ochrany je 4 roky ode dne podání přihlášky, s možností prodloužení o 2x 3 roky. Maximální doba platnosti užitného vzoru je tak 10 let. Prodlužování doby platnosti zápisu je zpoplatněno.


Účinky ochrany užitného vzoru

 • výhradní právo výroby, uvádění do oběhu, skladování a užívání, poskytování licence, právo převodu na někoho jiného
 • omezení účinků nucenou licencí (neužívání nebo např. mimořádný společenský zájem)
 • výmaz se provede, pokud předmět ochrany nebyl v době udělení způsobilý k ochraně, je-li chráněn patentem nebo užitným vzorem s dřívějším právem přednosti, nebo přesahuje rámec původního podání
 • užitný vzor zaniká, pokud uplynula doba jeho platnosti, nebo se ho majitel vzdá

Více informací o užitných vzorech se dočtete na našem partnerském portálu http://www.uzitny-vzor.cz