Biotechnologické vynálezy

Předmětem této ochrany jsou rostlinné odrůdy, resp. plemena zvířat, která jsou nová a která se svými nutnými znaky odlišují od ostatních odrůd nebo plemen obecně známých.

Patenty chrání:

  • rostliny nebo zvířata
  • biologický materiál izolovaný ze svého přirozeného prostředí nebo vyrobeného umělým způsobem, i když se v přírodě již vyskytl
  • mikrobiologický nebo jiný technický postup a výrobek (jiný než je rostlinná odrůda nebo zvířecí plemeno získané tímto postupem)
  • průmyslové produkční mikroorganismy (na základě patentového zákona č. 527/1990 Sb.)

Patenty se nevztahují na vynálezy, jejichž obchodní využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, zejména na způsoby klonování lidských bytostí, na způsoby modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí, na způsoby, při nichž se používá lidské embryo pro průmyslové nebo obchodní účely, nebo na způsoby úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užitku pro člověka nebo zvíře, a také na zvířata, která jsou výsledkem takového způsobu; rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy však nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem, nebo na lidské tělo v různých stádiích vzniku či vývoje a pouhé objevení některého z jeho prvků, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu, i když struktura tohoto prvku je totožná se strukturou přírodního prvku; a na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat.

Ochrana vyplývající z patentu na biologický materiál, který má v důsledku vynálezu specifické vlastnosti, se vztahuje i na každý biologický materiál odvozený z tohoto biologického materiálu pohlavním nebo nepohlavním rozmnožováním v totožné nebo odchylné formě a mající stejné vlastnosti. Ochrana vyplývající z patentu na způsob, který umožňuje výrobu biologického materiálu majícího v důsledku vynálezu specifické vlastnosti, se vztahuje jak na biologický materiál přímo získaný tímto způsobem, tak na každý jiný biologický materiál odvozený z biologického materiálu přímo získaného pohlavním nebo nepohlavním rozmnožováním v totožné nebo odchylné formě a mající stejné vlastnosti. Ochrana vyplývající z patentu na výrobek obsahující genetickou informaci nebo spočívající v genetické informaci se vztahuje i na veškerý materiál, v němž je výrobek zahrnut nebo ve kterém je obsažena a plní svou funkci genetická informace, s výjimkou lidského těla v různých stadiích vzniku či vývoje.