Zlepšovací návrhy

Zlepšovacím návrhem je jakékoli zdokonalení, které zlepšovatel vyřešil a s kterým má právo nakládat. Zdokonalení může být z oblasti technické, výrobní, či provozní, může se týkat bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci či životního prostředí. Koncepce zlepšovacího návrhu je založena na smluvním principu, kdy zlepšovatel může uzavřít s třetí osobou smlouvu o využití zlepšovacího návrhu a odměně za něj.

Dispoziční právo zlepšovatele je omezeno pouze pokud se zlepšovací návrh týká práce nebo činnosti jeho zaměstnavatele. Potom je povinen nabídnout svůj návrh nejprve zaměstnavateli, který je povinen jej do dvou měsíců přijmout a uzavřít s ním smlouvu. Pokud v této lhůtě zaměstnavatel zlepšovací návrh nepřijme, přecházejí práva zpět na zlepšovatele, který s ním může nakládat bez omezení.