Porušování průmyslových práv dovozem a prodejem padělků

Padělání, tedy výroba padělků, je neoprávněným užitím průmyslových práv, a to buď použitím metody nebo principu chráněného patentem, a nejčastěji okopírování výrobku chráněného užitným vzorem nebo designu, tedy vzhledu výrobku chráněného průmyslovým vzorem nebo autorskoprávní ochranou nebo označení výrobku cizí ochrannou známkou nebo označením jí velmi podobným.

Přestože stále řada spotřebitelů zastává názor, že padělání je v podstatě neškodným jednáním, které pokud už někoho poškozuje, tak jen velké nadnárodní společnosti, které to v podstatě na svých příjmech ani nezaznamenají, ve světě i u nás se prosazuje zejména díky vládním kampaním názor odlišný. Padělané zboží nepoškozuje jen vlastníky průmyslových práv, ale zejména samotné spotřebitele. Padělaný výrobek není jen „laciný suvenýr“, jedná se o zboží, které svou kvalitou, servisem, a často i bezpečností obvykle daleko zaostává za originálním zbožím.

Existuje řada způsobů, jak se bránit padělání zboží. Pro vlastníky průmyslových práv jsou vhodná jak opatření při jeho zjištěném prodeji na českém trhu, tak opatření učiněná již při dovozu tohoto zboží do České republiky.


Opatření na hranicích

Podle zákona č.191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, držitelé práva (tj. oprávněný majitel ochranné známky, autorského práva nebo souvisejícího práva, práva k průmyslovému vzoru, patentu, dodatkového ochranného osvědčení, odrůdového práva, chráněného označení původu, chráněného zeměpisného práva nebo jakákoli jiná osoba oprávněná používat kterékoli z práv k duševnímu vlastnictví nebo zástupce držitele práva nebo oprávněný uživatel) mohou podat žádost, aby celní úřady zasáhly a učinily příslušná opatření, která zabrání porušování jejich práv k duševnímu vlastnictví. Jedná se zejména o celní zásahy v případě podezření na dovoz výrobků porušujících tato práva (padělků) na území ČR.

Za určitých zákonných podmínek, je celní úřad oprávněn zajistit zboží, o němž má důvodné podezření, že jeho výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, zajistit zničení zboží, nebo vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, které bylo soudem uznáno za zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví. Takové zboží může být po odstranění ochranných známek předáno i k humanitárním účelům. Žádost o zásah je nutné podat ještě před předpokládaným dovozem tohoto zboží do České republiky Celní úřad, který zajistil zboží při provádění celního dohledu v době, kdy ještě nebyla podána žádost, sdělí bezodkladně majiteli práva, pokud je mu znám, písemně nebo elektronicky, zjištěnou skutečnost o možném porušení jeho práva, aby mohl podat tuto žádost, a údaje pouze o skutečném nebo předpokládaném množství zboží a jeho povaze.

Žádost o zásah se podává výhradně Celnímu ředitelství Hradec Králové, které je oprávněno ke schvalovacímu procesu a také k prodlužování již schválených žádostí. Podle článku 5 odst. 4 NR (ES) č. 1383/2003 může žadatel, pokud je držitelem ochranné známky společenství průmyslového vzoru Společenství, práva Společenství, práva Společenství na ochranu rostlinné odrůdy nebo označení původu či zeměpisného označení, které je ve Společenství chráněno, v žádosti kromě požádání o zásah celních orgánů členského státu, v němž je žádost podávána, požádat o zásah celních orgánů i v jednom či větším počtu dalších členských států.


Opatření při prodeji padělaného zboží

Pokud je zjištěn prodej zboží, porušujícího průmyslová práva třetích osob, jedná se nepochybně o zboží, které má právní vady, a jeho prodej ve většině případů naplňuje znaky nepoctivého prodeje. V takovém případě je možné podat písemný podnět České obchodní inspekci.

Naše kancelář poskytuje společnostem veškeré informace a poradenství nutné pro ochranu před paděláním jejich zboží, včetně přípravy všech podání, podnětů a žádostí, a zastupování podnikatele v příslušných řízeních. V případě způsobené škody můžeme vést soudní a mimosoudní řízení vedoucí k její náhradě.