Spory, soudní, rozhodčí a arbitrážní řízení

Naše kancelář Vám může nabídnout své služby nejen ve všech částech příslušných řízení, ale i ochranu a obranu před neoprávněnými zásahy do Vašich práv, včetně návrhů a zastupování před soudy. Společnost tak prosazuje nároky našich klientů jak v rámci práva soukromého (předběžná opatření, žaloby apod.), tak v rámci práva veřejného (např. celní opatření).

V oblasti průmyslového práva a práv příbuzných se v poslední době vyskytuje stále častější porušování práv a nekalosoutěžní jednání jak mezi tuzemskými subjekty navzájem tak i ze strany zahraničních firem – v takových případech Vám mohou členové naší společnosti poradit, jak postupovat při ochraně svých práv a náhradě škody. Naše právní služby nabízíme také při řešení konfliktů, které vznikají v souvislosti s nekalosoutěžním jednáním, nejčastěji v souvislosti s porušováním práv z ochranných známek, ať už paděláním, neoprávněným dovozem a prodejem výrobků, nebo nejrůznějšími aktivitami na internetu.


Alternativní formy řešení sporů

V případě, že sporná řízení jsou neúměrně dlouhá a finančně náročná navrhujeme mimosoudní vyrovnání, která jsou často jedinou cestou k vyřešení konfliktů. Naše aktivity v této oblasti proto zahrnují mimo jiné také jednání mezi stranami konfliktu, včetně přípravy nezbytné korespondence a jiné komunikace, vedoucí ke smíru a odstranění závadného stavu, což je zejména ve srovnání s dlouhotrvajícím řízením před soudy v mnoha případech jediná možná rychlá a efektivní cesta k vyřešení problému.

Naše klienty rovněž informujeme o možnosti řešení sporů z průmyslového vlastnictví s mezinárodním prvkem pomocí arbitrážního řízení před Světovou organizací průmyslového vlastnictví (WIPO). Jedná se o řízení, ve kterém jsou stranami navrženi rozhodci, a to buď v počtu jednoho nebo tří, během kterého jsou obě strany vyslechnuty, jejich nároky porovnány, a následně je vydáno rozhodnutí, obvykle kompromisní pro obě strany. WIPO pro tyto účely vede seznam kvalifikovaných rozhodců a mediátorů, poskytuje stranám potřebné zázemí pro jednání, jako jsou místnosti, kancelářské prostory, ale i tlumočnické služby. Výhodou tohoto způsobu řešení sporů je efektivnost a rychlost ve srovnání se zdlouhavými soudními řízeními, zejména pokud obě strany pocházejí z jiného státu, dále neveřejnost, která chrání dobrou pověst obou stran, a často pod vlivem přijatého rozhodnutí strany navážou i další obchodní spolupráci. Další možností je rovněž smírčí řízení za účasti mediátora, který zprostředkovává a vede přímá jednání mezi stranami, na jehož základě strany dojdou ke kompromisnímu řešení samy.

Naše kancelář doporučuje být i při těchto neformálních řízeních zastoupen kvalifikovaným patentovým zástupcem, aby nedošlo ke ztrátě nebo ohrožení Vašich práv.