Další služby

Oceňování a znalecké posudky

Předměty duševního vlastnictví, nehmotné statky, které jsou součástí know-how společnosti, lze samozřejmě také ocenit, podobně jako hmotný majetek, ovšem postup při takovém oceňování je u nehmotného majetku mnohem složitější. Na hodnotu takového předmětu, jakým je např. ochranná známka nebo vynález chráněný patentem, má vliv celá řada okolností, včetně plynutí času, celkové hospodářské situace společnosti a okolnostech relevantního trhu. Přitom určit objektivně správnou a pro obě strany přijatelnou cenu za licenci k užívání průmyslových práv je velice obtížné. Základním pramenem úpravy je zákon o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhláška.

Vzhledem k složitosti této problematiky (nestačí pouze ohodnotit vědeckotechnické poznatky), se postupně utvořila celá řada nepsaných pravidel a zvyklostí, které určují základní ráz způsobu stanovení hodnoty průmyslových práv.

Při určování tržní hodnoty průmyslového vlastnictví jsou používány tři základní metody (1) srovnávací, podle které se hodnota průmyslového vlastnictví posuzuje na trhu z hlediska možnosti jeho prodeje, (2) nákladová, mezi kterou patří metoda vycházející z reprodukční ceny, které by bylo nutné vynaložit na pořízení stejného průmyslového práva a nebo metoda, při které se ocení všechny náklady, které byly v minulosti vynaloženy na získání a udržení práva a (3) výnosová, která se v praxi nejčastěji používá.

Jedním z nejrozšířenějších důvodů pro oceňování průmyslových práv bylo oceňování podniků (a právo k patentu, popř. jinému průmyslovému právu, se kterým podnik měl právo hospodařit) v rámci malé a velké privatizace. V současnosti souvisí oceňování průmyslových práv s prodejem podniku, při vkladu nehmotného majetku do základního kapitálu společnosti, při prohlášení konkursu na majetek. Podle občanského zákoníku lze dát předmět průmyslového vlastnictví do zástavy a tak zajistit pohledávku, pro případ, že dluh nebude včas splněn, tedy i v oblasti zástavních práv se můžeme s oceněním patentů setkat. Význam ocenění průmyslových práv najdeme i v souvislosti s daňovými, resp. účetními zákony (odpisy nehmotného majetku atd.).

Je ovšem nutné uvést, že oceňovat průmyslová práva by měl pouze skutečný odborník, neboť při nesprávném posouzení předmětu průmyslových práv nebo při jeho podhodnocení, může dojít ke zkreslení ekonomických ukazatelů podniku. Přitom hodnota některých průmyslových práv dosahuje miliónových hodnot. Uvádí se, že je nepsaným pravidlem tržní ekonomiky, že podnik, který nemá nehmotný majetek není podnikatelsky perspektivní a je určen zpravidla k likvidaci. Naše kancelář Vám může nabídnut služby soudního znalce zejména pro potřeby oceňování předmětů duševního vlastnictví pro případ, že se rozhodnete svoji ochrannou známku či vynález prodat nebo nabídnout k užívání. Dále nabízíme zpracování znaleckých posudků pro potřeby soudního a jiného řízení týkajícího se předmětu duševního vlastnictví.


Školení

Oblast průmyslového vlastnictví je na jedné straně poměrně složitá, právní úprava je vystavena na zásadách formalismu, a pro podnikatele je tak složité ujasnit si, jaká forma a rozsah ochrany je nejvýhodnějšího pro jeho obchodní aktivity.

Z těchto důvodů nabízí naše společnost přednáškovou a školící činnost v oblasti průmyslových práv, autorského práva, problematiky firemního jména, a dalších obdobných oborů, zejména pro potřeby zástupců, právníků a manažerů různých obchodních společností.

Dále se účastníme nejrůznějších konferencí pořádaných na toto téma, abychom se nejen seznámili s nejnovějším vývojem v oblasti práva duševního vlastnictví, ale byli schopni všechny novinky zprostředkovat našim klientům způsobem, který jim přinese co největší užitek.